viendinhduong.vn
viendinhduong.vn
Đối với người trưởng thành
Cân nặng kg
Chiều cao
met
Kq BMI
Đánh giá
Bảng phân loại
Văn bản tài liệu
Quyết định số 224 /1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17 tháng 11 năm 1998 về việc Bổ sung mục tiêu phòng, chống SDD trẻ em vào chương trình mục tiêu Quốc gia thanh toán một số bệnh xã hội...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 224/1998/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 224 /1998/QĐ-TTG NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1998 VỀ VIỆC BỔ SUNG MỤC TIÊU PHÒNG, CHỐNG SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM VÀO CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA THANH TOÁN MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI VÀ BÊNH DỊCH NGUY HIỂM


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;
Căn cứ Quyết định số 531/TTg ngày 08 tháng 8 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế (Tờ trình số 7311/TTr-BYT ngày 19 tháng 10 năm 1998) và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6605/BKH-LĐVX ngày 25 tháng 9 năm 1998),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung mục tiêu phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em vào Chương trình mục tiêu quốc gia Thanh toán một số bệnh xã hội và bệnh dịch nguy hiểm do Bộ Y tế trực tiếp quản lý.

Kinh phí cho các nội dung hoạt động của mục tiêu phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em được cụ thể hóa và bố trí trong kế hoạch hàng năm.

Điều 2. Nguồn vốn đầu tư cho mục tiêu gồm:

- Ngân sách Nhà nước.

- Nguồn vốn ODA.

- Huy động các nguồn hợp pháp khác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Tìm kiếm
Link liên kết
Phần mềm đọc PDF
Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
©2013 Viendinhduong.vn
Địa chỉ: 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội| Email: ninvietnam@viendinhduong.vn
Điện thoại: (84-4) 3971 7090 | Fax: (84-4) 3971 7885 |Số đăng ký: 178/GP-TTĐT. Cấp ngày 10/10/2011
Viện dinh dưỡng quốc gia
Địa chỉ 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: ninvietnam@viendinhduong.vn
Điện thoại (84-4) 3971 7090 | Fax: (84-4) 3971 7885
Số đăng ký: 178/GP-TTĐT. Cấp ngày 10/10/2011